Frågor & Svar

Alla försäkringar som distribueras av oss omfattas av Lag (2018:1219) om försäkringsdistribution och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2018:10) om försäkringsdistribution.

Örnen har inte ett kvalificerat ägarinnehav i något försäkringsföretag. Inget försäkringsföretag eller moderbolag till ett försäkringsföretag har ett kvalificerat ägarinnehav i Örnen.

Örnen Försäkringsförmedling AB, org.nr. 559166-9287 (”Örnen”) står under Finansinspektionens tillsyn och är registrerade som försäkringsförmedlare hos Bolagsverket. Registreringen hos Finansinspektionen avser samtliga försäkringsklasser och försäkringsgrupper inom skadeförsäkring. I Finansinspektionens företagsregister är de rådgivare som är anställda av Örnen upptagna. Finansinspektionen ska på begäran upplysa dig som kund om en anställd har rätt att distribuera försäkringar och om denna rätt är begränsad till visst slag av försäkringar, någon eller några försäkringsklasser eller grupper av försäkringsklasser. Gällande Örnens marknadsföring följer bolaget svensk lag och står under Konsumentverkets tillsyn.

 
För vidare information rörande tillsyn samt information om och kontroll av Örnens behörighet att förmedla försäkringar kan Finansinspektionen kontaktas: Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm, Tel; 08-408 980 00, E-post: finansinspektionen(@)fi.se, www.fi.se
 
För vidare information rörande Örnens registrering kan Bolagsverket kontaktas: Bolagsverket, 851 81 Sundsvall, Tel: 0771-670 670, E-post: bolagsverket@)bolagsverket.se, www.bolagsverket.se.
 
För vidare information rörande tillsyn av Örnens marknadsföring kan Konsumentverket kontaktas: Konsumentverket, Box 48, 651 02 Karlstad, Tel; 0771–42 33 00, E-post: konsumentverket(@)konsumentverket.se, www.konsumentverket.se.

Örnen innehar en ansvarsförsäkring hos försäkringsgivaren Gjensidige Forsikring ASA Norge, svensk filial, 516407-0384, via Nordeuropa Försäkring AB, 556632-6657. Adress: Box 56044, 10217 Stockholm. Telefonnummer 08-6645100. E-post: info@nordeuropa.se,  www.nordeuropa.se

Krav riktade mot Örnen kan riktas direkt mot försäkringsgivaren för de fall ersättning ej har utgått från Örnen. Ett sådant krav skall riktas till Gjensidige Forsikring ASA Norge via Nordeuropa Försäkring och dess skaderegleringsbolag Sedgwick Sweden AB, Telefon: 08-98 33 60, E-postadress: info@se.sedgwick.com, webbadress: www.sedgwick.com/solutions/global/se.

Den högsta ersättning som kan betalas ut för en enskild skada uppgår till 1 300 380 EUR. Under ett år kan ersättning för skador uppgå till som mest 2 600 750 EUR.

I det fall du som kund frångår de rekommendationer som Örnen gett, inte lämnar fullständiga uppgifter eller oriktiga uppgifter har Örnen inget ansvar.

Om du har klagomål på förmedlingen har du möjlighet att inkomma med detta och få ditt ärende prövat utan kostnad via mail: klagomal@forsakringsformedling.se, eller via post enligt adress under Kontaktinformation. Förfarandet för hantering av anmälda klagomål som inkommer till Örnen är effektiv och handläggningstiden för inkomna klagomål skall ej överstiga två veckor, därefter skickas ett beslut ut skriftligen. Om du inte är nöjd med Örnens beslut kan du begära förnyad prövning av ditt ärende. Klagomålsansvarig hos Örnen är Besiana Grbeshi.

Örnen Försäkringsförmedling hjälper dig hela vägen.
Kontakta oss om du behöver hjälp eller funderar över något.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå